იდეები ინტერნეტიდან–ქარგვა

ნიჭიერი ამერიკელი დიზაინერის Gail Be ნამუშევრებს არ შეიძლება ეწოდოს მხოლოდ ლამაზი და ორიგინალური, ეს ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშებია, რომელიც დიზიანერმა ნახევრად დაკარგული მხედველობით შექმნა.

jer kidev 1989 wels mas dausves mxedvelobis mkveTri daqveiTebis diagnozi da gaukeTda mZime operacia. miuxedavad amisa, Gail Be dResac ganagrZobs Tavisi SedevrebiT Tayvanismcemlebis gaocebas.

იგი პრაქტიკულად არ იყენებს ქსოვილს და საკერავ მანქანას, არ ქმნის ესკიზებს. უნიკალური სამოსი შეკერილია ხელით, ბისერის, სვაროვსკის ქვების, ზონრებისა და ფარშევანგის ბოლოს გამოყენებით.Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved